Veľkonočná nedeľa - Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych! ALELUJA

01.04.2016 13:54

Veľkonočné ráno nám prinieslo starobylú a vždy novú zvesť: Kristus vstal z mŕtvych! Ozvena tejto udalosti vyšla z Jeruzalema pred dvadsiatimi storočiami a znie naďalej v Cirkvi, ktorá nesie v srdci živú vieru Márie - Ježišovej matky, vieru Magdalény a ďalších žien, ktoré ako prvé uzreli prázdny hrob, vieru Petra a ostatných apoštolov. 

Až dodnes, i v našej ére komunikačných hypertechnológií, sa viera kresťanov zakladá na tejto zvesti, na svedectve tých sestier a bratov, ktorí najprv videli odvalený kameň a prázdny hrob, potom tajomných poslov, ktorí dosvedčili, že Ježiš - ten Ukrižovaný - bol vzkriesený. A potom sa On sám, Majster a Pán, živý a hmatateľný zjavil Márii Magdaléne, dvom učeníkom z Emauz a nakoniec všetkým jedenástim apoštolom, zhromaždeným vo Večeradle (porov. Mk 16,9-14).

Kristovo zmŕtvychvstanie nie je plodom špekulácie či mystickej skúsenosti; je udalosťou, ktorá isto presahuje dejiny, ale nastáva v určitom jej okamihu a zanecháva v nich nezmazateľnú stopu. Svetlo, ktoré oslnilo vojakov, strážiacich Ježišov hrob, preniklo cez čas i priestor. To svetlo je iné, božské; prerazilo temnoty smrti a vnieslo do sveta Boží jas, žiaru Pravdy a Dobra. 

Ako na jar slnečné lúče dávajú vyraziť a rozkvitnúť púčikom na stromoch, tak žiara, vystupujúca z Kristovho zmŕtvychvstania, dáva silu a zmysel každej ľudskej nádeji, každému očakávaniu, túžbe a plánu. Preto sa dnes raduje celý kozmos, vtiahnutý do jari ľudstva, ktoré sa stáva hovorcom nemého chválospevu stvorenia. Veľkonočné aleluja, ktoré znie v Cirkvi putujúcej svetom, vyjadruje tichý jasot vesmíru a osobitne túžbu každej ľudskej duše, ktorá je úprimne otvorená Bohu, ba uznáva Jeho nekonečnú dobrotu, krásu a pravdu.

„Z tvojho Vzkriesenia, Kriste, raduje sa nebo i zem.“ Na túto výzvu ku chvále, ktorá dnes stúpa zo srdca Cirkvi, odpovedajú „nebesia“ v plnosti: zástupy anjelov, svätých a blahoslavených sa jednomyseľne pripájajú k nášmu plesaniu. V nebi je všetko pokojné a radostné. Avšak na zemi, bohužiaľ, tomu tak nie je! Tu, v tomto našom svete veľkonočné aleluja stále kontrastuje so vzdychaním a volaním, ktoré pochádza z mnohých bolestných situácii: biedy, hladu, choroby, vojen a násilí. A napriek tomu, predsa preto Kristus zomrel a vstal z mŕtvych! Zomrel tiež kvôli našim dnešným hriechom a vstal z mŕtvych, aby vykúpil tiež naše dnešné dejiny. Moje posolstvo chce preto dosiahnuť ku všetkým ako prorocká zvesť, osobitne k národom a spoločnostiam, ktoré prežívajú čas utrpení, aby im Vzkriesený Kristus otvoril cestu slobody, spravodlivosti a pokoja. 

Kiež sa raduje zem, ktorá bola ako prvá zaplavená svetlom Vzkriesenia. Kristova žiara nech dosiahne tiež národy Blízkeho východu, aby svetlo pokoja a ľudskej dôstojnosti premohlo temnoty rozdelenia, nenávisti a násila. Diplomacie a dialóg nech zaujmú miesto zbraní v Líbyi a je umožnený prístup humanitárnej pomoci v súčasnej konfliktnej situácii tým, ktorí trpia dôsledkami stretov. Všetci obyvatelia krajín severnej Afriky a Blízkeho východu, a osobitne mladí, nech sa usilujú o presadenie všeobecného dobra a vytvorenie spoločnosti, v ktorej bude odstránená chudoba a každé politické rozhodnutie bude inšpirované úctou k ľudskej osobe. Všetci ubehlíci a utečenci, ktorí pochádzajú z rôznych afrických krajín a boli nútení opustiť svojich najdrahších, nech pocítia solidaritu všetkých; ľudia dobrej vôle nech sú osvietení a otvoria svoje srdce pohostinnosti, aby bolo možné solidárne a v súlade isť v ústrety naliehavým potrebám toľkých bratov; tí, ktorí vo veľkodušnej snahe ponúkajú v tomto smere príkladné svedectvá, nech pocítia našu podporu a ocenenie. 

Kiež sa podarí zrekonštruovať občianske spolužitie obyvateľov Pobrežia slonoviny, kde je naliehavo potrebné nastúpiť cestu zmierenia a odpustenia, aby boli zahojené hlboké zranenia vyvolané nedávnym násilím. Kiež nájde útechu a nádej Japonsko, ktoré sa vyrovnáva s dramatickými následkami nedávneho zemetrasenia i tie krajiny, ktoré boli v uplynulých mesiacoch sužované prírodnými kalamitami, rozsievajúcimi bolesť a úzkosť. 

Nech sa raduje nebo a zem zo svedectiev tých, ktorí znášajú protivenstvá či dokonca prenasledovania pre svoju vieru v Pána Ježiša. Nech im zvesť o jeho víťaznom vzkriesení dodá odvahu a dôveru.

Drahí bratia a sestry! Vzkriesený Kristus kráča pred nami k novým nebesiam a novej zemi (porov. Zjav 21,1), kde budeme nakoniec žít ako jedna rodina, deti toho istého Otca. On je s nami až do konca časov. Kráčajme za ním v tomto ranenom svete so spevom aleluja. V našom srdci je radosť a bolesť, na našej tvarí úsmev a slzy. Takáto je naše pozemská realita. Avšak Kristus vstal z mŕtvych, je živý a ide s nami. Preto spievajme a kráčajme, verní svojmu nasadeniu v tomto svete, s pohľadom upreným na nebo.

Požehnanú Veľkú noc vám všetkým!