Modlitebník

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt modlitebník
 

Otče náš (Modlitba Pána)

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes 
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.
Amen
 
 

Zdravas Mária

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný
je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária,
matka Božia, pros za nás hriešnych, 
teraz i v hodinu smrti našej Amen.
 
 

Sláva Otcu

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky, až na veky vekov
Amen.
 
 

Verím v Boha

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána, kotrý
sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z
Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,
zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal
z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po
pravici Boha, Otca všemohúceho. Odtiaľ
príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha
Svätého, v svätú cirkev katolícku, 
v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, 
vo vzkriesenie tela a život večný.
Amen.