VYJSŤ I Z TMY NA SVETLO

14.03.2015 19:51

DNEŠNÁ NEDEĽA sa nazýva nedeľou laetare, čo znamená nedeľa radosti. Prečo by sme sa mali radovať teraz v pôste? Preto, že Cirkev nám dáva túto nedeľu na to, aby sme sa hlbšie ponorili do tajomstva Božej lásky. Áno, Boh je prí činou našej radosti, Boh, ktorý nás miluje. V jednej piesni sa spieva, že Božia láska je ako slnko, všade svieti a hreje jej lúč. To je pravda, ale pravdou je aj to, že človek si rad- šej vyberá tmu ako svetlo. V evanjeliu je napísané: „Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé“ (Jn 3, 19). V našom živote sú veci, ktoré neradi vyťahujeme na svetlo. Narušené vzťahy, hnev, klamstvá, podvody... Vo svojom vnútri skladujeme kopec hriechov. Bojíme sa vyjsť z tmy náš- ho života na svetlo, lebo svetlo nám hovorí pravdu o nás. Kto som? Ako žijem svoju vieru? Ľudia zatvárajú oči pred svetlom a myseľ pred pravdou. Ježiš prišiel na svet, aby bol U svetlom sveta. Možno netúžime vidieť veci jasne, no Ježiš to od nás vyžaduje. Prví kresťania znázorňovali kríž ako rozkvitnutý strom, ktorý priniesol ovocie , ovocie života. To, čo Adam pokazil, to Boh napravil láskou. Ale to vidí človek len vtedy, ak hľadí na Ježišovu obetu s vierou, ak vyjde z tmy na svetlo. Ten, kto prijme Ježiša, v tom začne účinkovať pravá láska, ktorá sa dá poznať po ovocí. „Kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu“ (Jn 3, 21). Keď o pár týždňov zdvihneme v na- šom chráme veľkonočnú sviecu, nech v jej svetle uvidíme všetky zákutia náš- ho života. Nech Ježiš je naším svetlom, čo osvecuje môj i tvoj život.